ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่  ๗-๙   มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๙ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้น  โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพ็ชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ตามนโยบาย “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ