++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทีมบริหาร สพป. ครั้งที่ 2/2562+++

^^ วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   มีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มร่วมประชุม  เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบหมายภารกิจ  ร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการนิเทศ  ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

//  ก่อนการประชุม  ท่านรองสุภาพ กาวิ  ให้เกียรติมอบชุดดาวเทียม  จำนวน 4 ชุดให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง สามารถติดต่อได้สะดวก และเป็นโรงเรียนด้อยโอกาส มีผลคะแนน  NT  ,O-NET อยู่ในระดับดี   ซึ่งบริษัท  TOT  โดยคุณศุภชัย  ตั้งวรชัย  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้บริจาคชุดดาวเทียมดังกล่าว

+++  ในโอกาสเดียวกันนี้  ยังมีนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCF)  โดยคุณรัตนากร   ทองสำราญ  ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน ๆ  ละ 5,100  บาท จำนวน  4  โรงเรียน  ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

2.โรงเรียนบ้านป่าลาน

3.โรงเรียนบ้านห้วยขาน

4.โรงเรียนบ้านนาปลาดจาด

++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน