สระแก้ว 2 ประชุมปรับโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน

วันที่ 8  มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในการสร้างพลเมืองดีสู่สังคม กลุ่มภาคตะวันออก 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กลุ่มภาคตะวันออก 2 จำนวน  5  จังหวัด ร่วมขับเคลื่อน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครู พัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนละประมาณ 50,000 บาท  จำนวน  59  โรงเรียน โดยมี นายบันลือ  กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุษราคัม                                                            ภาพ/ข่าว..ประชาสัมพันธ์  สพป.สระแก้ว เขต 2

 

Latest posts by พสุ ขุนหาญ (see all)