รร.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 401 คน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  260  คน รวมทั้งสิ้น 661 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี ฯ ในการนี้  นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักความผูกพันในสถานศึกษารวมทั้งครูผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้  เพื่อมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในด้านต่างๆ

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน ในความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภูมิใจในวันนี้  และเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรจะภาคภูมิใจ แต่การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้มีความพยายาม มุ่งมั่น ในการที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น กว่านี้ต่อไป
การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะครู  และบุคลากรทุกคน  สมาคมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนสันกำแพง  สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำอาหารว่างและดำเนินการมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน   นอกจากนี้  ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมหวัง  อุทัศ  ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และนายแพทย์สมพล  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน  ตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่น  โรงเรียนสันกำแพง  ที่มาให้คำแนะนำและให้ข้อคิดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแก่นักเรียน