ทุกโรงเรียนใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมจัดการเรียนการสอนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565  

1 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนในวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียนในสังกัดโดยพร้อมกัน เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมใน 3 ประเด็นหลัก 1.ด้านกายภาพและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทั้งทางกายภาพและด้านอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ  ความพร้อมในทุกๆ ด้านในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 2.ด้านการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid19 ตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ7 มาตรการเข้มงวด มีความพร้อมดำเนินการแผนเผชิญเหตุ และ 3. มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ได้แก่ ความปลอดภัย การเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหา Learning Loss และด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนได้ทันที และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนในวันแรกของการดำเนินการคือการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน รวมถึงการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย