สถานศึกษาร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ๖๒

เมื่อวันนี้ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี ๒๕๖๒  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู   และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยการเชิญชวนผู้ปกครอง ชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในฐานะพลเมืองของประเทศจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน ทุกสาขา ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.