ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ  ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางธณัฐชนก  ฉิมพลี  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธี เปิดโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมดังกล่าวดําเนินการอบรมการให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ ตามโครงการกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย ในเรื่องความสําคัญของการดูแล ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อย วิธีดูแลสุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อดูแลสุขภาพและส่งเสริม พัฒนาการของเด็กพิการรวมถึงเด็กทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  จังหวัดอุบลราชธานี นางพัชรินทร์  วรรณุรักษ์  นักจิตวิทยาปฎิบัติการ และ นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ  นักจิตวิทยา การจัดอบรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ  ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย  ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

ภาพ/ข่าว : วัชรเกียรติ ปุรินัย
เรียบเรียง : กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

ภาพ/ข่าว : วัชรเกียรติ ปุรินัย
เรียบเรียง : กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)