กศจ.อุบลฯ เปิดเวที “ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวที “ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

         วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางธณัฐชนก  ฉิมพลี  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธี เปิดโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10  จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตวดี ทองทั่ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแนะนำโครงการและกิจกรรม  และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน  ภายในเวทีนี้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น “ทบทวนสถานการณ์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและ โรงเรียนต่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น  แบ่งกลุ่มย่อยค้นหาปัจจัยที่จะทําให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนอย่างมีความสุข นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น ร่วมกันกําหนดอนาคตที่พึงปรารถนาในการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่ส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรู้อย่างมีความสุข นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น สรุปผลการประชุมและสรรหาอาสาสมัครคณะทํางาน  เพื่อร่วมกันพัฒานาการจัดการศึกษาและสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพ/ข่าว : บุญศิริ วางไชย
เรียบเรียง : กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)