สพป.เลย เขต ๒ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย

วันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน     ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น   ๕๒ คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกด้านทั้งก่อนเดินทางการปฏิบัติตัวห้วงที่อยู่ในประเทศมาเลเซียจนกระทั่งเดินทางกลับ โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงของนักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย หลักสูตรการพัฒนา มี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน หลักสูตร English Summer Camp ๒๕ วัน Wadi Sofia International School  กลุ่มครู หลักสูตร Pedagogy Development ๒ สัปดาห์ ที่ Wadi Sofia International School และ Internship ๒ สัปดาห์ ที่ SMK Panji, SMK Geting, Wadi Sofia กลุ่มผู้บริหาร หลักสูตร ๑) Communicative English Skill ๒) International School Management และ ๓) English Skill for school administrators 2 สัปดาห์ ที่ Wadi Sofia International School