กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่คุณธรรมนำสู่เขตสุจริต   ยิ้มไหว้ทักทายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคี  หน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์  ซึ่งในวันนี้กลุ่มที่รับผิดชอบนำปฏิบัติกิจกรรม คือ กลุ่มนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตฯได้กำหนดให้ ทุกกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสับเปลี่ยนหมุนเวียน  เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน