สพม.34 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการนี้ นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ และเพื่อการมีงานทำเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้าน นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานในพิธีกล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวันนี้ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”

การสร้างทักษะชีวิตให้เด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการคิดตัดสิน ใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆได้ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาควรปลูกฝังทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการสร้างทักษะทางวิชาการ รวมถึงการแนะแนวทางการศึกษาต่อจะช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม รู้จักหลักเกณฑ์ ในการเลือกวิชาเรียนหรือโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคตได้ และรู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อ รู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตภายในสถานศึกษาได้ การแนะแนวการศึกษาต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมุ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการพัฒนาตนเองโดยนำเอาความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขในชีวิต

ดังนั้น การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง ผมขอบขอบคุณ บริษัท ไซนีส อบร็อค สตีดดี เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวันนี้

กิจกรรมวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง 2. มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว 3. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งจีน 4. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์หนานจิง 5.มหาวิทยาลัยอันฮุยซินหวา และ 6. มหาวิทยาลัยเวินโจว สำหรับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นักเรียนสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.อบรมคุณธรรม จริยธรรม (โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา)
เวลา 10.30 น. – 12.00 น.จัดอบรมนักเรียนเรื่องวินัยในการขับขี่ (โดยขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.อบรมเรื่องการประกันตนเอง ม.40 (โดยประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ นายเฉิดพันธ์ ไชย