สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแข่งขันกีฬา “ปาริชาติเกมส์ ๖๒”

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ปาริชาติเกมส์ ๖๒” ซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑,๒, ๓, ๔, สพม.เขต ๓๒ และศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพโดยการออกกำลังกายและรักการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพให้ดีขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์  ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้เป็นอย่างดี และมีความสุข