สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะครูที่รับผิดชอบสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งได้มาร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยกำชับให้ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก มีความกระตือรือร้น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อจูงใจให้เด็กอยากเรียนอยากลอง สนใจ เกิดพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมี นางสาวธัญญรวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดถึงแนวทางการประเมินเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบได้เข้าใจถึงแนวทางและวิธีการใช้เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กรอรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ