สพป.สระแก้ว 2 พัฒนาศักยภาพครูวิทย์ฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายชนิด  ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการที่สอดคล้องกัลป์ความต้องการของชุมชนและสังคม คณะวิทยาศาสตร์ได้นำความรู้และกระบวนการเรียนรู้มาบูรณาการในกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเรียนรู้กับคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

Latest posts by พสุ ขุนหาญ (see all)