พิธีมอบอาคารเรียนและเปิดบ้านวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนและเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท

พร้อมนี้ทางโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนในการสร้างโดมประชานุสรณ์สามัคคี ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๒๒ เครื่อง นำมาพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย ส่งผลให้การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อเด็กนักเรียน ในการนี้ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ได้เยี่ยมชมผลงานจากฝีมือของเด็กนักเรียนอีกด้วย