Open house ร.ร.ร่มเกล้า สพป.สระแก้ว เขต 2 ก้าวทันอาชีพยุค 4.0

วันที่  12 มีนาคม  2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “Open house Romklao School..ก้าวทันอาชีพยุค 4.0 โรงเรียนร่มเกล้า ประจำปี 2562” วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการศึกษา โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการด้านวิชาการและด้านอาชีพสู่ยุค Thailand 4.0 ภายในสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยทหารพัฒนา ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

Latest posts by พสุ ขุนหาญ (see all)