สพปงลำพูน เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (6 สัปดาห์ประชาธิปไตย)

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ , การสร้างความพร้อมให้กับบุคคลในครอบครัวก่อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และการเดินรณรงค์เชิญชวนผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บริการให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ หน่วยเลือกที่ที่ตนเองมีสิทธิ์