สพป.เลย เขต ๒ ประชุมและ MOU ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ที่ ๑๒๔/๒๕๖๒   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   จำนวน  ๒๗  ราย  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  แนวทางการรับการประเมินตามตัวชี้วัดตามประกาศของศึกษาธิการจังหวัดเลย  โดยเอกสารตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จะจัดทำให้ ซึ่งจะมีการประเมิน ๒ ครั้งทุก ๖ เดือน  โดย Team Coaching   จะลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเราจะต้องเข้าใจเข้าถึงชุมชนให้ได้ นั่นก็คือหลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้  การอ่านออกเขียนได้  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งกำลังดำเนินการ ห้วงวันที่ ๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ จัดโครงการสร้างประสบการณ์จริง  ณ เมืองโกตาบารู  รัฐกลันตัน  ประเทศประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นทีมพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน  ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบพื้นที่บริการการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาครั้งนี้