สพม.ลำปาง ลำพูน ดำเนินการประชุมผ่านระบบ Google meet “แนวทางการดำเนินงานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาฯ”