สพฐ. ร่วมกับ สพม.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สพฐ. ร่วมกับ สพม.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) และบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 84 เขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่จัดจ้างงานก่อสร้างของโรงเรียน จำนวน 104 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 507 คน โดย นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน การบริหารงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับเนื้อหาการบรรยายจากวิทยากร เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบผูกพัน และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แนวทางในการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยนายวันชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ , แนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยนางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง และคณะ , เรื่อง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจการจ้าง สำหรับครูผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยนายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาจ้างเหมา , แนวปฏิบัติในการจัดการและแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง โดยนางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง และคณะ

การประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการมีความมุ่งหวังว่าโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวฯ จะสามารถบริหารจัดการได้อย่ามีประสิทธิภาพเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร นักเรียน ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุมฯ