พบกันทุกวันพระ สพป.เลย เขต ๒

วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐ น.   ณ  วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ ได้ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันนี้เป็นวันพระขึ้น ๘  ค่ำ เดือน ๔ คนไทยนับถือศาสนาพุทธนิยมไปทำบุญใส่บาตร  การทำบุญใส่บาตร อันประกอบด้วยองค์คุณ ๓ ประการคือ ๑.ปัจจัยสิ่งของสำหรับทำบุญบริสุทธิ์  ๒.เจตนาของผู้ถวายบริสุทธิ์  ๓. พระภิกษุสามเณรเป็นผู้บริสุทธิ์ ทำบุญตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่จะกระทำได้โดยไม่เกิดความเดือดร้อน นับเป็นวิธีการสร้างบุญบารมีอันจะเป็นบุพเพกตปุญญตา  สำหรับตนเอง และเป็นผลดีที่ได้ช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยอ้อม กิจกรรมพบกันวันพระเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”    (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)