สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดง และกิจกรรมท้องถิ่นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติ ประธานในพิธีเปิด นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ  การแสดง ทักษะวิชาชีพ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาหลักสูตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี นอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนภัทรบพิตร วิทยาลังสงฆ์บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) และหอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กิจกรรมการแข่งขัน ๑๗ กลุ่มสาระ มีทีมที่ร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๔ ทีม แบ่งเป็น สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๐ ทีม และสังกัดอื่น จำนวน ๔ ทีม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนสังกัดเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อภิรักษ์ จันทวี/นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)