++แม่ฮ่องสอน เขต 1 MOU คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี+++

^^^ วันนี้  นายปิยะศักดิ์   พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ(MOU)เพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก  สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี  ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขให้ความรู้สร้างความตระหนัก  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  รวมถึงสร้างความร่วมมือของสหวิชาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาอย่างถูกต้อง และมีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีส่วนราชการ  หน่วยงานระดับจังหวัด  อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 10 แห่ง   ณ  ห้องประชุมโรงแรมสิบล้านบุรี  รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน