สพม.34 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จำนวน 1,500 คน ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เรื่องวินัยในการขับขี่ โดย นายเด่นศักดิ์ ศิริชมภู เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการประกันตนเอง ม.40 โดย นางพัชร์ธีรัตน์ วรรณพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรทั้ง 3 ท่านได้มาให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ นางสาวอัชชุมณี  ศรีธิ ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและเป็นล่ามภาษาจีนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดี