ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ในโอกาสที่เดินมาตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน