สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งที่ประชุมกำหนดการแข่งขันออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)