+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 พื้นที่อำเภอปางมะผ้า +++

                      ^^^   วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562  ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด  ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ละนา   

                      //โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.  เพื่อเทิดพระเกียรติ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

๒.  เพื่อปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ – เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง  มีความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สังคม  มีความรับผิดชอบ  อดทน  การปฏิบัติกิจกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓. เพื่อให้นักเรียน มีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถป้องกัน ไม่ให้ตัวเองยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสื่อกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ++ขอบคุณภาพจากน้องต่อ   นรินทร์ ไชยวงศ์ / ภาพ+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน