สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ดำเนินการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR

+++++วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนเกาะยาว เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ ( HCEC) โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ซึ่งในการดำเนินการทดสอบในครั้งนี้ จัดให้มีการทดสอบวัดระดับทักษะฯ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 30 คน  โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จำนวน 31 คน และศูนย์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จำนวน 22 คน รวม 83 คน มีผู้เข้ารับการทดสอบประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์   เรวดี…ภาพ / ข่าว