+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณา  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 +++

 / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

วันศุกร์  ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย 2567 เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ นโยบาย ในการขอจัดตั้งงบประมาณ    ให้โรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงนโยบายในด้านความปลอดภัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3

 / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน