สพป.เลย เขต 3 ประชุมการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานในการประชุมการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3