สพป.ภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงเร่งรัด ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงเร่งรัด ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ฯ จำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ฯ จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนที่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ ตามระเบียบและแนวปฎิบัติ มากยิ่งขึ้น ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต