สระแก้ว 2 ลงนาม ข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกำพล  กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจและนโยบาย เพื่อที่จะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี  จำนวน  14  คน และได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของทุกท่าน พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 10 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2  ภาพ/ข่าว…ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

Latest posts by พสุ ขุนหาญ (see all)