ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบนโยบายทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้โรงเรียนนำมาปรับใช้ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพ คือ การจัดการเรียนการสอน Active Learning, การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการเรียนรู้สู่นักเรียน และการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการนำหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ” เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีนายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม นายขุนหาญ นิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้