สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ  ตรวจเยี่ยมสนามสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร  อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร  โดยมีการดำเนินการจัดสอบ 2 วัน วันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2565 ซึ่งวันแรก เป็นการสอบภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและวิชาเอก  และวันที่สอง สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์ และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน)  มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จำนวน 51 คน มาเข้าสอบ จำนวน 47 คน ขาดสอบ 4 คน  ในการนี้ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงการดำเนินการสอบ โดยได้กำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ทุกขั้นตอน และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้เยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ และพุดคุยให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบในครั้งนี้