การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน รณรงค์ลดขยะ  สู่สำนักงานปลอดขยะ ตามมาตรการ “ยิ่งเพิ่ม ยิ่งลด” ๔ R สู่ Zero Waste Office สร้างความตระหนักและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม  ให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกคน สอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมตามพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ตามมาตรการ ๕ ส. และการรณรงค์ลดขยะ สู่สำนักงานปลอดขยะ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน