การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เพื่อพบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ กลุ่มงานในสังกัดสพม.สงขลา สตูล วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม.สงขลา สตูล