สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่