การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความจำเป็น ขาดแคลน และถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ปฺฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกลุ่มนโยบายและแผน