ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน วุฒิสภา นำโดย ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะอเนก รองประธานคณะทำงานฯ นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชน โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง