สพฐ. ร่วมกับ ป.ป.ช. สนับสนุนโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงบาน ป.ป.ช.) จัดพิธีเปิดงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานการเปิดงาน และนายจักพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. (ITA Online) และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน รวมทั้งคัดเลือกผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ นำไปปรับใช้ ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรม และนำเสนอสรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช. วิทยากรจากศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรจาก SEED Thailand รวมถึงคณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการบำนาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย