สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและตัวผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   รวม 9  คน  เข้าร่วมการประชุม  สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ”    ในวันที่ 14 มีนาคม 2562   ณ  โรงแรมสีมาธานี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 14  จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ให้กับผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13  เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้