สพป.ตราด ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการพัฒนาต่อเนื่อง ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะตันน้ำ (ระยะที่ ๑) ระยะกลางน้ำ (ระยะที่ ๒) และระยะปลายน้ำ (ระยะที่ ๓) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลตราดได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ การดำเนินงานของโครงการอยู่ในกระบวนการช่วงระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นระยะการติดตามผลการดำเนินโครงการจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และคัดเลือกเพื่อนำสู่การเผยแพร่ผลงาน จากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด