สพฐ. ประกาศรางวัลคลิปสั้น TikTok โอเบค โอปัง “เด็กดียืน 1 / ครูดียืน 1”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอปัง) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่การทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และผู้รับบริการ ตลอดจนการมีคุณธรรมจริยธรรมของตนเองให้สาธารณชนได้รับรู้และเกิดทัศนคติที่ดี ผ่านทางแพลตฟอร์ม TikTok ในกิจกรรมชื่อ “เด็กดียืน 1 / ครูดียืน 1” โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ สวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอปัง) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องราวการทำความดี เช่น การมีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในกิจกรรมชื่อ “เด็กดียืน 1 / ครูดียืน 1” โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท นักเรียนสังกัด สพฐ. และประเภท ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัด สพฐ. เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ซึ่งเปิดรับผลงานในระหว่างวันที่ 15 ส.ค. – 15 ก.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอปัง) ในกิจกรรม “เด็กดียืน 1 / ครูดียืน 1” มีดังนี้

1) รางวัลประเภทนักเรียน

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 20,000 บาท ได้แก่ นายปัญญวัฒน์ พรหมดา โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม 

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวทรัพฒย์แสน คงดี โรงเรียนสภาราชินี สพม.ตรัง กระบี่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี

2) รางวัลประเภทครูและบุคลากรฯ

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 20,000 บาท ได้แก่ นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 10,000 บาท ได้แก่ นายอภิชิต คล้ามทุ่ง โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 5,000 บาท ได้แก่ นายอาดีนันต์ ดาหมิ โรงเรียนวัดบ้านทราย “ทองดำผดุงราษฎร์” สพป.ลพบุรี เขต 1

ทั้งนี้ ภายหลังการมอบรางวัล นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของ สพฐ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของ สพฐ. แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในงานที่สร้างคนหรือสร้างเด็ก ซึ่งอยู่ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเรา ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถทำภารกิจให้เกิดผลเชิงประจักษ์ จนได้นำมาเสนอในภาพที่ให้กับสังคมได้เห็นในทุกๆ ส่วน นี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนในเรื่องของการคิดและการออกแบบ และการประชาสัมพันธ์ที่ออกมาเป็นผลงาน ซึ่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะให้หลักแนวคิดในวันนี้ คือ ปัจจุบันสังคมมีความคาดหวังและมีความเชื่อว่าโรงเรียน สถานศึกษา เป็นหน่วยที่จะต้องผลิตลูกหลานคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความคาดหวังกับโรงเรียนค่อนข้างสูง แต่ความเป็นจริงแล้วเฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวคงไม่สามารถทำได้ การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ รวมถึงผอ.โรงเรียน และชุมชน หน่วยงานในสังคม ที่ร่วมมือกันในการบ่มเพาะ เราจึงอยากใช้การประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางที่จะทำอย่างไรให้คุณครูได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ หรือเสนอผลงานของคุณครูเองได้ ทำอย่างไรที่จะให้โรงเรียนมีโอกาสเสนอผลงานที่เป็นของโรงเรียนเองได้ โดยไม่มองว่าเป็นการทำเพื่อเป็นภาระ แต่กลับเป็นการนำเสนอผลงานหรือชิ้นงาน และเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาก็มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ของเขตได้ พอมาถึง สพฐ. ก็สามารถนำผลงานที่เด็กสำเร็จ ครูสำเร็จ โรงเรียนสำเร็จ หรือเขตสำเร็จ มานำเสนอต่อสาธารณชนได้ว่า สพฐ. เรามีผลผลิตด้านเด็กเป็นอย่างไร ด้านครู ผู้บริหารเป็นอย่างไร ด้านโรงเรียนเป็นอย่างไร ด้านเขตพื้น ที่เป็นอย่างไร สุดท้าย ส่วนกลางของ สพฐ. เป็นอย่างไร นี่คือเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมรับรู้ เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

“สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้แก่คณะทำงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่เป็นพลัง เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ที่มีความตั้งใจ มีพลังเชิงสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ พร้อมพัฒนาขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัลนี้ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลทุกท่าน รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ขอให้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ สพฐ. จะเป็นกำลังใจและผลักดันการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ครบรอบด้านทุกมิติ เหมาะสมกับยุคดิจิทัล และจัดให้มีเวทีแสดงทักษะความสามารถของนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว