สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมเว้าจาพาข้าวงาย

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๖.๓๐ น.   ณ  ฟอร่าฮิลล์  รีสอร์ท  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย    นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตเข้าร่วมการประชุมเว้าจาพาข้าวงาย ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เป็นการประชุม   ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๒  ซึ่งจังหวัดเลย ได้มีนโยบายกำหนดให้มีการประชุม โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม  มูลนิธิ  ได้พบปะพูดคุยและเสนอข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ของหน่วยงานและเรื่องอื่น ๆ ให้ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แจ้งข้อราชการพร้อมแสดงความห่วงใยในเรื่อง การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  การใช้น้ำเพื่อการเกษตร  โรคภัยไข้เจ็บ และปัญหาโจรผู้ร้าย และวัฒนธรรมจังหวัดเลย แจ้งกำหนดการ การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และจัดทำน้ำอภิเษกเพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดถ้ำผาปู่  และวัดศรีสุทธาวาส  จังหวัดเลย จากนั้นเป็นการส่งมอบกระติ๊บข้าวสัญลักษณ์การประชุมแก่หน่วยงานสังกัดส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป