สพฐ. ประชุม ผอ.เขต ย้ำมาตรการป้องกันเด็กเล่นพนันบอล พร้อมเร่งสร้างคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยมีผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมมอบนโยบาย อาทิ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมมอบนโยบายด้านการศึกษา และพล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงมาตรการป้องกันการพนันฟุตบอลโลก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วม ผ่านทางระบบถ่ายทอดออนไลน์ OBEC Channel

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สิ่งที่อยากสื่อสารวันนี้คือ ในเรื่องของความปลอดภัย อยากให้ผอ.เขตได้ประเมินมาตรการหรือมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละเขตพื้นที่ ทั้งในส่วนของเขตและของโรงเรียนว่าตั้งแต่มีนโยบายด้านความปลอดภัยมา มีส่วนไหนที่สำเร็จไปแล้วบ้าง แล้วในปีหน้าเราจะพัฒนาเรื่องความปลอดภัยให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร รวมถึงเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เราได้ประกาศไปว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาให้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน นั่นคือจุดเริ่มต้นของการประเมินนักเรียนโดยการเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเดือนธันวาคมก็จะเป็นเดือนแห่งการวิเคราะห์ โดยดูข้อมูลว่าจากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน มีเด็กกี่คนที่พึ่งตนเองได้ และกี่คนที่พึ่งตนเองไม่ได้ และเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขาได้อย่างไร ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเราเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ ก็จะเข้าถึงความปลอดภัย เข้าถึงการจัดการเรียนรู้ หรือการช่วยเหลือนักเรียนได้ ส่วนในเรื่องคุณภาพผู้เรียน ขอเน้นย้ำให้ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงโดยคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเบื้องต้นขอให้เด็กอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้เป็นต้นทุน หากทำตรงนี้ได้แล้วค่อยไปต่อยอดความสามารถในด้านอื่นๆ เพราะหากไม่มีพื้นฐานตรงนี้ ก็จะต่อยอดไปทางด้านอื่นได้ยาก เมื่อเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วพบจุดที่บกพร่องก็ต้องซ่อมเสริม ในเด็กที่ยังไม่มีความพร้อมก็ต้องเติมให้พร้อม ส่วนเด็กที่มีความพร้อมก็ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จต่อไป

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของ Soft Power เพราะวันนี้เรามีเด็กที่เก่งและดีแต่ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร รวมถึงยังมีเด็กที่ขาดโอกาสแต่ก็พยายามที่จะเติบโตและเป็นคนดี วันนี้เราต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อเติมเต็มส่วนนี้ให้กับนักเรียนได้ ซึ่งเราจะไปถึงส่วนนั้นได้ เราต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีครูที่มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการให้โอกาสคนเก่งคนดีมีโอกาสได้รับความก้าวหน้า และมีมาตรการลงโทษกำกับคนที่ไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบ ถ้าหากเราทำตรงนี้ได้เราก็จะได้ผู้อำนวยการคุณภาพ ครูคุณภาพ แล้วก็จะส่งต่อไปที่คุณภาพของผู้เรียนในที่สุด

“สุดท้ายขอฝากในเรื่องมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล โดยสิ่งที่อยากให้เขตพื้นที่และตำรวจในท้องที่ได้ร่วมมือกันคือเรื่องของการป้องกัน กับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับทุกฝ่าย ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครูและบุคลากรการศึกษา เราต้องกระตุ้นส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน คุณครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาหรือภัยที่อาจจะมาคุกคามจากการเล่นพนันฟุตบอลได้ หากนักเรียนได้รับรู้ข้อมูลในส่วนนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปมั่วสุมกับการพนันฟุตบอลได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทางด้าน พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลใน 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน การปราบปราม และการประชาสัมพันธ์ โดยในด้านการป้องกัน มีการ จัดกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนแจ้งเบาะแส ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการกระทำผิดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ขอความร่วมมือไปสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงโทษของการเล่นการพนัน ส่วนในด้านปราบปราม มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล เร่งรัดกวดขันปราบปรามจับกุมทุกรูปแบบอย่างจริงจังต่อเนื่อง กรณีจับกุมให้สอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกราย ประสาน ปปง. ตรวจสอบ ยึด อายัด ตามกฎหมายฟอกเงิน นำมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตมาบังคับใช้ และให้ บช.สอท. นำข้อมูลตรวจสอบ/เฝ้าระวัง มาสืบสวนขยายผลประสานปิดช่องทางสื่อสาร และในด้านการประชาสัมพันธ์ คือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโทษของการเล่นการพนันและผลที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือ สถานศึกษา เจ้าของหอพัก บ้านเช่า สถานบริการ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ สถานประกอบการ มีมาตรการป้องกัน/สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สารวัตรนักเรียนช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หากพบผู้กระทำผิด สามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส ผ่านทางสายด่วน 191 และ 1599 ได้ทันที

ขณะที่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมมอบนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศกับการขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน โดยฝากให้ ผอ.เขต ร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพเกิดขึ้น ด้วยหลัก 4H รวมถึงการนำผลจากการประเมินต่างๆ กลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่โดยใช้ Active Learning โดยต้องมี KPI การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ. มีการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ด้านทักษะอาชีพ และด้านทักษะชีวิต เพื่อให้เกิดมาตรฐานตัวชี้วัด สมรรถนะ และคุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสูตรชาติ เพื่อเป้าหมายคือนักเรียนดีและเก่งอย่างมีความสุข สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

ด้านนายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวถึง การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 18 กลุ่มสาระ ใน 4 ประเภท ได้แก่ วิชาชีพ วิชาการ ศิลปะ และเทคโนโลยี มีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงความน่าสนใจของประวัติศาสตร์และ Soft Power ของแต่ละจังหวัดในภูมิภาค มีกำหนดจัดการแข่งขัน ภาคใต้ จังหวัดสตูล วันที่ 18-20 มกราคม 2566 ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดราชบุรี วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 และภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงเรื่องการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย