สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตจบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว