สพม.เลย หนองบัวลำภู เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คนใหม่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสำเนียง อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา นางปรัศนีย์ ยุทธมานพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางแสงเดือน วงษ์มณี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าคารวะนายนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมขอรับนโยบายด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

……………………………………………….

นางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ /ถ่ายภาพ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ /รายงาน