สพป.ภูเก็ต ประชุมพิจารณากรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมพิจารณากรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสพฐ.และ สพป.ภูเก็ต ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต