จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจง“โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสำรวจความต้องการของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 78 คน