การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (ในรูปแบบออนไลน์)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเลยเขต 3 รับประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (ในรูปแบบออนไลน์)ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เป็นผู้กล่าวคำนิยม โดยมีการนำเสนอผลงานเป็นวีดีทัศน์ในด้านที่ 1-3และมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3/ ก.ต.ป.น./ ประธานกลุ่มโรงเรียนฯ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ /ร่วมให้ข้อมูลและร่วมรับฟังการประเมินครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนได้นำนิทรรศการแสดงผลงาน 5Q ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย,โรงเรียนบ้านห้วยทองโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง,โรงเรียนบ้านโคกงาม,โรงเรียนบ้านทับกี่,โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง,โรงเรียนบ้านแสงภา,โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์,โรงเรียนชุมชนภูเรือ ณ ห้องประชุมตาโขนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3